top of page

Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH / PL

Administratorem Danych Osobowych jest Silver Plate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-793), przy ul. Belgradzkiej 8 lok. 60.
Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Silver Plate Sp. z o.o. i podmiotów pokrewnych, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@silverplate.pl.
Informujemy także i istnieniu prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS SILVER PLATE SP. Z O.O., PODMIOTY POWIĄZANE ORAZ PRZETWARZAJĄCE

Dane osobowe przetwarzane są w celach działań public relations (wysyłka informacji prasowych, zaproszenia na spotkania dziennikarskie, wysyłka próbek produktów, badania dotyczące produktów oraz marek oraz inne pokrewne czynności) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Odbiorcą danych osobowych są klienci Silver Plate Sp. z o.o. i podmiotów powiązanych.. Dane osobowe będą przechowywane dopóki nie zostanie zgłoszona chęć wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU KOMUNIKACJI PRACOWNIKÓW SILVER PLATE SP. Z O.O. I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

Dane pozyskane przy wymianie korespondencji elektronicznej przez pracowników Silver Plate i podmioty powiązane będą przetwarzane w celu wysyłania informacji, wymiany innych materiałów, zapytań oraz innych treści na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) c) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZENIA PROCESU REKRUTACYJNEGO W SILVER PLATE SP. Z O.O.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) f) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W sprawach związanych z danymi osobowymi przetwarzanymi w celach rekrutacji proszę kontaktować się wysyłając wiadomość e-mail pod adres: biuro@silverplate.pl

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Silver Plate Sp. z o.o. nie gromadzi, nie wykorzystuje i nie ujawnia danych osobowych bez zgód. W większości przypadków wyraźnie pytamy o zgodę, ale niekiedy zgoda może być wywnioskowana z czynności i zachowań osoby, której dane dotyczą.

W przypadku wykorzystania danych osobowych do celów nieobjętych Polityką prywatności, możemy poprosić o dodatkową zgodę. Użytkownik nie ma obowiązku wyrażenia takiej zgody, ale w przypadku odmowy dostęp do niektórych rodzajów aktywności może być ograniczony. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, jej warunki będą nadrzędne w stosunku do warunków niniejszej Polityki prywatności w razie wszelkich sprzeczności.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY

W niniejszej Polityce prywatności termin „dane osobowe” oznacza informacje lub fragmenty informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby. Informacje takie zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa redakcji, numer telefonu jak również inne informacje, które są niezbędne do nawiązania kontaktu. Możemy gromadzić dane osobowe z różnych źródeł, w tym:

 

  • Informacje przekazywane nam bezpośrednio - Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje danych osobowych, które gromadzimy z innych źródeł to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa redakcji, numer telefonu, treści tworzone przez użytkownika, kategorie treści, posty, inne treści powszechnie dostępne w Internecie, inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.

  • Informacje, które gromadzimy z innych źródeł - Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika z innych źródeł, jeśli użytkownik wyraził zgodę na przekazywanie takich danych. Informacje takie mogą pochodzić ze źródeł komercyjnie dostępnych, takich jak publiczne bazy danych i serwisy zajmujące się agregacją danych, oraz od stron trzecich. Rodzaje danych to: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nazwa redakcji, numer telefonu, treści tworzone przez użytkownika, kategorie treści, posty, inne treści powszechnie dostępne w Internecie, inne dobrowolnie przekazane nam dane osobowe.


PLIKI COOKIES

Co to są pliki cookies?
Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z Internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).

Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Silver Plate Sp. z o.o., właściciel strony internetowej silverplate.pl używa plików cookies w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Silver Plate Sp. z o.o.. może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google, który zbiera dane potrzebne Silver Plate Sp. z o.o..

Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą, więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.


PERSONAL DATA CONTROLLER / EN

The Personal Data Controller is Silver Plate Sp. z o.o. with its registered office in Warsaw (postcode 02-793 ), ul. Belgradzka 8 lok. 60.
Please be advised also that You have the right to request from Silver Plate Sp. z o.o. and related entities, access to Your personal data, their rectification, erasure or restriction of processing, as well as the right to object to the processing and the right to data portability. In matters related to the processing of personal data, please contact us by sending an e-mail to: biuro@silverplate.pl.

We also inform You about the right to lodge a complaint with the supervisory authority.

PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR THE PURPOSE OF PUBLIC RELATIONS ACTIVITIES OF SILVER PLATE SP. Z O.O., AFFILIATED ENTITIES AND PROCESSORS

Personal data are processed for the purpose of public relations activities (sending press releases, invitations to journalistic meetings, sending samples of products, products and brand oriented research and other related activities) on the basis of art. 6(1) (a) (f) GDPR (Regulation of the European Parliament and the Council (UE) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC). The recipients of personal data are customers of Silver Plate Sp. z o.o. and affiliated entities.

Personal data will be stored until a request to withdraw the consent to the processing of personal data is submitted.

PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR THE PURPOSE OF COMMUNICATION OF SILVER PLATE SP. Z O.O. AND AFFILIATED ENTITIES

Data acquired when exchanging electronic correspondence by employees of Silver Plate and affiliated entities will be processed for the purpose of sending information, exchanging other materials, inquiries and other content pursuant to article 6(1) (b) (c) (f) GDPR (Regulation of the European Parliament and the Council (UE) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC).

PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING RECRUITMENT PROCESS IN SILVER PLATE SP. Z O.O.

Data will be processed for the purpose of conducting recruitment process pursuant to article 6(1) (a) (f) GDPR (Regulation of the European Parliament and the Council (UE) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC). Data will be stored until the consent to the processing of personal data is withdrawn.

In matters related to personal data processed for the purpose of recruitment process, please contact us by sending an e-mail to: biuro@silverplate.pl.

CONSENT TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Silver Plate Sp. z o.o. does not collect, use or disclose personal data without consent. In most cases, we explicitly ask for consent, but sometimes consent can be inferred from the activities and behaviour of the data subject.

In the event of using personal data for purposes that are not covered by the Privacy Policy, we may ask for additional consent. The user is not obliged to give such consent, but in case of refusal, access to certain types of activity may be limited. In the case of granting additional consent, its terms will take precedence over the terms of this Privacy Policy in the event of any contradiction.

WHAT INFORMATION DO WE COLLECT

In this Privacy Policy, the term "personal data" means information or pieces of information that can be used to identify a person. Such information usually includes the forename and surname, address, e-mail address, name of the editorial office, telephone number as well as other information that is necessary to make contact. We may collect personal data from various sources, including:

 

  • Information provided directly to us – We may receive user's personal data from other sources if the user has consented to the transfer of such data. Such information may come from commercially available sources, such as public databases and data aggregation services, and from third parties. Types of personal data that we collect from other sources are: forename and surname, address, e-mail address, name of the editorial office, telephone number, user-generated content, content categories, posts, other content commonly available on the Internet, other personal data provided to us voluntarily.

  • Information that we collect from other sources – We may receive user's personal data from other sources if the user has consented to the transfer of such data. Such information may come from commercially available sources, such as public databases and data aggregation services, and from third parties. Types of data are: forename and surname, address, e-mail address, name of the editorial office, telephone number, user-generated content, content categories, posts, other content commonly available on the Internet, other personal data provided to us voluntarily.


COOKIES

What are cookies?
Cookies are small text files (txt.) sent by a web server and saved on the user's device (usually on the hard drive). Cookie parameters allow cookies to read information contained therein only by the server that created them Cookies are most often used in the case of counters, polls, on-line stores, websites that require login, advertisements and to monitor the activity of visitors.

What functions do cookies fulfil?
Cookies contain various information about the user of a given website and the history of the user's communication with the website. Thanks to them, the owner of the server which sent cookies can easily recognize the user's IP address, as well as, for example, check which websites the user has browsed before accessing the website. In addition, the server owner can check which browser the user uses and whether there has been any error information when displaying the page. It is worth noting, however, that these data are not associated with specific people browsing the site, but only with a computer connected to the Internet on which cookies have been saved (the IP address is used for this purpose).

How do we use information from cookies?
Silver Plate Sp. z o.o., the owner of the silverplate.pl website uses cookies to create anonymous, aggregated statistics, with the exclusion of personal identification of the user. This helps us understand how users use the website and helps improve its structure and content. In addition, Silver Plate Sp. z o.o. may post or allow an external entity to post cookies on the user's device in order to ensure the proper functioning of the website. This helps monitor and check its performance. This entity may be, among others, Google, which collects data needed by Silver Plate Sp. z o.o.

However, the user can set his/her browser in such a way that cookies are not saved on his/her disk or be automatically deleted at a specific time. These settings can, therefore, be changed in such a way as to block the automatic handling of cookies in the web browser settings or inform about each time they are sent to the user's device. Unfortunately, as a consequence, this can lead to problems with displaying some websites, the unavailability of some services.

bottom of page